УАСГ

Център за компетентност по ОП НОИР, МОН

Изследователски център по сеизмично инженерство (ИЦСИ) УАСГ

Създаване и развитие на център за компетентност към УАСГ чрез изграждане на съвременен

Изследователски център по сеизмично инженерство (ИЦСИ)

Проектно предложениеText Box: Описание ИЦСИ
Text Box: Основни компоненти