УАСГ

Център за компетентност по ОП НОИР, МОН

Изследователски център по сеизмично инженерство (ИЦСИ) УАСГ

Създаване и развитие на център за компетентност към УАСГ чрез изграждане на съвременен

Изследователски център по сеизмично инженерство (ИЦСИ)

Проектно предложениеText Box: Описание на ИЦСИ
Text Box: Заглавие и функция

Основното предназначение на ИЦСИ е в него да се извършва теоретична, числена и експериментална дейност с цел превенция и управление на сеизмичния риск за един широк кръг строителни конструкции.